دیدار رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با مالکان شرکت های بزرگ آذربایجان

18 Mart, 2019

دیدار رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با مالکان شرکت های بزرگ آذربایجان

در این دیدار وزیر اقتصاد آذربایجان با اشاره بر روابط عالی موجود میان دو کشور ابراز امیدواری نمود که روابط اقتصادی دو کشور نیزگسترش یاید آقای مصطفی یف وعده سپرد که در برگزاری نمایشگاه تولیدات افغانستان همکاری همه جانبه مینماید، وی از اعزام گروپ کاری به افغانستان جهت پیگری مسایل تجارتی در آینده نزدیک خبر داد. 

سپس مالکان شرکت ها در مورد نوع و ظرفیت تولیدات شان و همچنان چگونگی فعالیت شرکت های شان به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان معلومات داده برای سرمایه گذاری در افغانستان اظهار علاقه مندی نمودند. 
متعاقباً آقای اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت افغانستان فرصت های موجود عرصه های تجارتی و سرمایه گذاری را به معرفی گرفته از آنان خواست از همچو فرصت های استفاده نمایند.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بخش ساختمانی را اولویت دولت افغانستان عنوان کرده اظهار داشت که با ایجاد دهلیز های ترانزیتی، سرک و خط آهن میتوان تجارت را گسترش داد و فرصت کار و سرمایه گذاری را ایجاد کرد. رئیس جمهورکشور افزود که در این راستا میتوان سرمایه گذاری مشترک و یا مستقل داشت. رئیس جمهور کشور تقویت روابط میان دو کشور و امنیت و ثبات مطقه را برای توسعۀ تجارت مهم عنوان کرده اظهار داشت که دولت افغانستان مصمم است برای ایجاد فرصت ها بر اساس میکانیزم جامع و منظم برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی زمینه سازی کند.